VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť FRT Corporation, s.r.o. veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie Vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom je FRT Corporation, s.r.o. so sídlom spoločnosti Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača.

 

Kde uchovávame Vaše údaje?

Údaje, ktoré od Vás zhromažďujeme sa uchovávajú v rámci Slovenskej republiky. Každé takéto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi. Sprostredkovatelia, ktorí prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi:

Spoločnosť : EKOSOLVING s.r.o. – účtovná spoločnosť IČO: 45466106

 

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame za účelom:

a) Osobné údaje spracovávame za účelom :a) personalizovania ponuky – Vami poskytnuté informácie nám pomáhajúprispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám

b) Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku nazáklade informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate

c) Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívneodpovedať na Vaše požiadavky a potreby

d) Na spracovanie transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné,nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez Vášhosúhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií adoručenie tovaru

e) Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našichstránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcejsa Vašej objednávky

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou modernýchtechnológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako kebyboli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia,ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budúspracovávať Vaše osobné údaje sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobnýchúdajov o bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilozabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončenízáväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydanéžiadnej inej tretej strane.

 

Kto má prístup k Vašim údajom?

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré bolináležitým spôsobom poučené a vedia ako nakladať s Vašimi osobnými údajmi. Nikdyneposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účelytretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len naposkytnutie našich služieb pre Vás.

 

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od Vás získame,zhromažďujeme a informujeme Vás, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zozákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobnéúdaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

 

Aké máte práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o Vásuchovávame. Môžete sa skontaktovať so spoločnosťou a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

 

Právo na prenosnosť:

Vždy, keď prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pomocou automatickýchprostriedkov na základe Vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostaťkópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľomformáte, ktorý poskytneme Vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoréste nám poskytli.

 

Právo na vymazanie:

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvaprevádzkovateľ, kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,

*máte otvorenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jejčasť,

*máte nevyrovnaný dlh u prevádzkovateľa bez ohľadu na spôsob platby,

*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili našeslužby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,

*Váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo vpriebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,

*ak ste vykonali nejaký nákup, Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

 

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené naoprávnenom záujme prevádzkovateľa. Spoločnosť nebude pokračovať v spracúvaníosobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod naspracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvoduprávnych nárokov.

 

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzyvykonanej na účely priameho marketingu.

 

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch

 

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby sa obmedzilo spracovanie Vašich osobných údajov zatýchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme. Spoločnosťobmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.

*ak vyhlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, spoločnosť musí obmedziťvšetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.

*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov anamiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.

*ak spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobuprávnych nárokov.

 

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý Vám odpovie na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete sa s ním skontaktovať na info@frtcorporation.com Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:

Ak sa domnievate, že spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nesprávne, môžetesa s nami skontaktovať.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ONLINE NÁKUP

 

Prečo používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vášho online nákupuu prevádzkovateľa spracovaním Vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvomnašich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípadeakýchkoľvek problémov s doručením Vášho tovaru.Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vašich platieb.Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov.Vaše osobné údaje sa používajú na Vašu identifikáciu a na overenie Vášholegálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie Vašej adresy u externých partnerov.

 

Chceme Vám ponúkať rôzne možnosti platieb a vykonávame analýzu na zistenie toho, aké možnosti platby sú pre vás k dispozícii, vrátane vašej histórie platieb a úverových kontrol.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

* platobné informácie a história platieb,

* úverové informácie,

* informácie o objednávke.

 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, abysme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašejadresy, distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením Vašej objednávky.Poskytovateľom platobných služieb pre Vašu platbu.

 

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebopovinnosť spracúvať Vaše osobné údaje.

 

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?Spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť mohla plniťslužby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

V prípade zákazníkov s hosťovským účtom uchovávame osobné údaje 6 mesiacovod posledného nákupu.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRIAMY MARKETING

 

Prečo používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme, aby sme Vám mohli posielať marketingové ponuky,informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ,telefonicky a poštou.

 

S cieľom optimalizovať Vašu interakciu, Vám poskytneme náležité informácie,odporúčané produkty, zašleme Vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali vnákupnom košíku, a budeme Vám posielať personalizované ponuky. Všetky tietoskvelé služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo steklikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ

* Informácie, či chcete aktualizácie pre deti (ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť)

* Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)

* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

 

Ak máte účet v našej spoločnosti, budeme spracovať aj Vaše osobné údajeposkytnuté v súvislosti s týmto

účtom a členstvom, ako sú:

* Meno

* Adresa

* Vek

* História nákupov

* Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohliposkytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom nadistribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu.

 

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingovéúčely tretím stranám mimo spoločnosti.

 

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?

Spracovanie Vašich osobných údajov je založené na Vašom súhlase, keď súhlasíte spriamym marketingom.

 

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobnýchúdajov a namietať voči priamemu marketingu.Keď tak urobíte, spoločnosť Vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priamehomarketingu, či informácie založené na Vašom súhlase.

 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.V prípade emailového marketingu Vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak stev priebehu posledného roka neotvorili email. Po uplynutí tejto doby budú Vašeosobné údaje zmazané.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČET V SPOLOČNOSTI

 

Prečo používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie Vášho osobného účtu,aby sme Vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s našouspoločnosťou. Poskytneme Vám históriu objednávok a informácie o Vašichobjednávkach a umožníme Vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátanemarketingových preferencií). Poskytneme Vám tiež jednoduchý spôsob naudržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie aplatobné informácie. Ďalej Vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku,ponúkneme Vám odporúčania Vašej veľkosti a umožníme Vám hodnotiť arecenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.

 

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame Vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď saprihlásite do účtu spoločnosti. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sarozhodnete nám ich poskytnúť:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,

* dátum narodenia,

* rod,

* krajina,

* nastavenia účtu,

* šifrované informácie o platobnej karte.

 

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,

* informácie o doručení,

* história platieb.

 

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,

* história navigácie a prehliadania.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohliposkytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webovéagentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

 

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?

Spracovanie Vašich osobných údajov pre Váš účet je založené na Vašom súhlase,keď si vytvoríte účet.

 

Spracovanie Vašich osobných údajov na to, aby sme Vám mohli poskytnúť náležitéinformácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

 

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobnýchúdajov. Keď tak urobíte, Váš účet prestane existovať a spoločnosť FRT Corporation, s.r.o. Vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet v našej spoločnosti. Máte právokedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, Váš účet prestaneexistovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údajebudeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

 

Budeme Vás považovať za neaktívneho majiteľa účtu, ak:

*nezadáte žiadne objednávky po dobu 3 rokov alebo

*sa neprihlásite po dobu 2 rokov,

 

Po ukončení Vášho účtu budú Vaše údaje vymazané.

 

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené naoprávnenom záujme spoločnosti, s napísaním na adresu info@frtcorporation.com .Váš účet bude vymazaný a my Vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

 

Prečo používame Vaše osobné údaje?Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnychpredpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

 

Zahŕňa to používanie Vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanieúčtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

*číslo zákazníka,

*číslo objednávky,

*meno,

*poštová adresa,

*výška transakcie,

*dátum transakcie.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci skupiny spoločnosti. Vaše osobné údajeposkytneme účtovnej spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.

 

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov?Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby spoločnosť mohla plniť svojezákonné povinnosti.

 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v Slovenskej republike.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES

 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo Vašom počítači alebo vo vašommobilnom zariadení a obnovuje sa pri Vašej opakovanej návšteve. Ak využívate našeslužby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

 

Ako používame súbory cookies?Trvalé cookies používame na uloženie informácií o Vašej voľbe prvej stránky ainformácií o Vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj sima“. Cookies používame na uloženie Vašich obľúbených produktov.

 

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovaniaproduktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojhonákupného košíka.

 

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistickýchúdajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytickýchnástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantnýchmarketingových materiálov.

 

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzistránkami, aby sme Vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

 

Aké druhy osobných informácií spracúvame?Vaše ID súborov cookies spájame s Vašimi osobnými údajmi poskytnutými azhromaždenými v súvislosti s Vaším účtom alebo členstvom v klube, len ak ste saprihlásili do svojho účtu alebo klubu.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohliposkytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanieštatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohliposkytovať relevantné materiály.

 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili doúčtu spoločnosti.Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenomzáujme.Ak ste sa prihlásili do klubu spoločnosti, právnym základom je plnenie podmienokspoločnosti.

 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?Spoločnosť neuchováva Vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoduchovymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadačainternetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdetevo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súborycookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítačači mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktiváciesúborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

KONTAKTUJTE NÁS

VIZAR STUDIO

ADRESA:

Piaristická 6667

911 80 Trenčín

OTVÁRACIE HODINY:

9:00 – 16:00 – pracovné dni 

KONTAKT:

+421 950 216 858 

info@vizarstudio.com 

Copyright © 2018 FRT Corporation, s.r.o.. All rights reserved.